Kernwaardes

Koedoeskop Gemeenskapskerk Kernwaardes

Visie: Jesus Christus is ons Koning

Missie:  Ons leef Jesusliefde

Kernwaardes:  As die Liggaam van Christus wil ons as gemeente in eenheid en getrou in navolging van ons visie en missie, waardes nastreef waar ons;

 1. die boodskap van die Bybel as die Woord van God aanvaar en erken en ’n bewarende verantwoordelikheid teenoor God se skepping sal handhaaf.
 2. liefde vir God en liefde vir ander absoluut sentraal stel, sodat ons een van hart, een van sin en een van begeerte sal wees.
 3. Jesusliefde in vreugde uitleef met genoeg vryheid om eerlik en opreg jouself te kan wees tot eer van God en tot inspirasie vir alle mense.
 4. glo dat God deur Sy Gees by ons teenwoordig is en gewone mense roep om ander te dien met ons gawes en passies en ons daarom sal toerus vir die dienswerk.
 5. glo dat God mense inspireer om Sy getuies na binne en buite te wees en daarom sal ons sensitief en met begrip luister na alle lidmate se oortuigings.
 6. ons verhoudinge met alle mense, net so belangrik ag as ons verhouding met God, daarom is ons ’n gemeente wat omgee en sorg vir mekaar en alle ander mense.
 7. erken dat verskeidenheid deel is van die uniekheid en andersheid waarmee God ons elkeen geskape het.
 8. die nodige ruimte sal verskaf, sodat elkeen totale geestelike welsyn en aandag kan kry met genoeg vryheid om eerlik en opreg jouself te wees en uitnemendheid na te streef in alles wat ons doen.
 9. wil ruimte skep sodat die verskeidenheid van ouderdomme, persoonlikheidstipes en spiritualiteite in ons geloofsgemeenskap kan tuis kom in eenheid.
 10. deurentyd sal verseker dat ons bediening- en bestuurstruktuur duidelik is, besluitneming deursigtig is, gesprekvoering oop bly en konflik belange vroegtydig geïdentifiseer en met wysheid bestuur word.
 11. glo dat die kerk bestaan ter wille van die wêreld en die voorbeeld en liefde van Jesus Christus ons Koning, ons dring om daardie nood raak te sien en daadwerklik daarby betrokke te wees.
 12. aanvaar dat ons roeping ook inhou om te onderskei wat in ons tyd van deurslaggewende belang is.  Die Bybelse oproep tot eenheid, geregtigheid en versoening is tegelyk ook die opdrag van God, waarvoor ons opofferinge as geloofsgemeenskap in hierdie tyd in ons land moet maak.