Wie is ons

Gemeenskapskerk Koedoeskop se gebou is gebou in die vyftiger jare met die doel om die boeregemeenskap te bedien. Die gebou self is die aanbiddingsruimte van NG Kerk Koedoeskop vir baie jare, maar is nie die gemeente self nie. Die gemeente is natuurlik elkeen van die lidmate wat saam as een liggaam van Christus die Here dien en aanbid. Leeupoort vakansiedorp skakel ook in by die eredienste op Koedoeskop.

Op Koedoeskop is daar elke Sondagoggend om 08:30 ‘n erediens waar die liggaam saamkom om die Here se naam te loof met ‘n stylvolle musiekbediening en liturgie wat in gesprek tree met die lewende Here. Koedoeskop Gemeenskapskerk streef na ‘n inklusiewe bediening en daarom is almal welkom!

Kromdraai is ‘n unieke gemeenskap wat bekend is daarvoor dat hulle baie heg en nou kan saamwerk. Dit is ook juis hoe die kerkgebou ontstaan het. Die gemeenskap het saamgestaan en ‘n stylvolle, nederige kerkgebou opgerig om saam as gemeenskap die Here te dien. Eredienste word elke Sondag om 10:00 hier aangebied met uitsondering die eerste Sondag van die maand waartydens die erediens om 11:00 begin. Hierdie erediens aan die begin van elke maand, word gewoonlik deur ‘n leraar van die Hervormde Kerk gelei. Daar is ook die laaste Sondag van elke maand ‘n bring en braai geleentheid by die Kerk waar almal mekaar beter leer ken en waarlik sin gee aan die term “Gemeenskap van Gelowiges”

Rooiberg het ‘n kerkgebou met ‘n lang geskiedenis maar behoort aan NG Kerk Koedoeskop. Hierdie gebou dien as die aanbiddingsruimte vir die geloofsgemeenskap in die omgewing en beskik oor al die nodige fasiliteite om waarlik saam met die gemeenskap van gelowiges die Here te dien. Daar word elke Sondag om 10:00 bymekaargekom vir die erediens waar daar werklik aanbid word, met uitsondering die eerste Sondag van elke maand waarop die erediens om 09:00 begin. Hierdie erediens  aan die begin van elke maand, word gewoonlik deur ‘n leraar van die Hervormde Kerk gelei.

Funksionering van Koedoeskop Gemeente

In Koedoeskop Gemeente is elke lidmaat deel van die liggaam van Christus.

  1. Betrokkenheid: As lede van die liggaam van Christus in Koedoeskop Gemeente word lidmate aangemoedig om te dien, eerder as om bedien te word.
  2. Geestelike versorging: Roetinebesoeke deur die leraar en ouderlinge vind nie plaas nie, maar enige trauma soos dood en siekte word steeds as hoë prioriteit hanteer.  Omgeewyke identifiseer lidmate vir besoeke wat aan die leraar deurgegee word en sodoende meer intensief bearbei kan word.  Verwelkoming van die nuwe intrekkers deur die leraar is ook baie belangrik asook gereelde groepsbesoeke aan Omgeewyke.  Die leraar gee veral geestelike leiding aan Omgeewykleiers en is verantwoordelik vir toerusting en opleiding.  Hy is saam met Aanbiddingsbediening ook verantwoordelik vir die geestelike program wat die gemeente volg.  Ouderlinge doen geestelike versorging binne die wyk waar hulle ingedeel is.
  3. Wyksindeling: Lidmate word in Omgeewyke (nie noodwendig geografies) volgens hul keuse ingedeel wat verkieslik weekliks byeenkom.  Dit word as ideal voorgestel om lidmate die geleentheid te gee om geestelik te groei en onderlinge liefdesverhoudings uit te bou.  Waar weeklikse byeenkomste weens praktiese redes nie moonlik is nie word lidmate aangemoedig om so dikwels moontlik byeen te kom.  Die liggaamsmodel kry deur Omgeewyke gestalte as fondasie waarop die gemeente sy bediening bou.  Omgeewyke gee aandag aan: a. Gemeenskap (Koinonia) van die gelowiges; b. Lering (Didachê) uit die Woord; c. Getuienis (Marturia) na binne en buite die groep; d. Aanbidding (Leitourgia) en lofprysing tot eer van God; e. Diens (Koinonia) teenoor mekaar en na buite.  Aktiewe lede van die Omgeewyk reik uit na lede van die wyk wat nie betrokke is nie.
  4. Dankoffers: Diakens kollekteer nie meer maandelikse dankoffers nie.  Lidmate aanvaar self die eienaarskap om hul dankoffers na die skatkis van die Here te neem.  Dit is ‘n Bybelse beginsel en plaas die verantwoordelikheid daarvan op die lidmaat se skouers.  Dankoffers kan ook elektronies oorbetaal word.
  5. Gemeeneprofiel: die gemeente was 4 November 2022, 65 jaar oud en bedien tans 296* belydende lidmate wat in vier verskillende forums opgedeel is: Kromdraaiforum, Leeupoortforum, Rivierforum en Rooibergforum.  Daar is elke Sondag drie eredienste by onderskeidelik Koedoeskop, Kromdraai en Rooiberg.
  6. Omgeewyke: Lidmate word aangemoedig om by die omgeewyke en kleingroepe in te skakel.
  7. Bedieninge en forums: Betrokkenheid van lidmate by Bedieninge en Forums is van die uiterste belang en lidmate is baie welkom by alle vergaderings van die gemeente.

 

*Oktober 2021

Koedoeskop

Kromdraai

Rooiberg